ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied en afwijkingen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst die met Craft Queens wordt afgesloten met betrekking tot producten (zoals bv. Craft Boxes) en diensten (zoals bv. workshops,…) die Craft Queens aanbiedt.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op particuliere klanten als op professionele Klanten.
De Klant wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn/haar inschrijving of door aanvaarding van een offerte.
Craft Queens behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens
Craft Queens is een onderdeel van Red Vibes BV, KBO nummer 0752 615 278, met zetel te Seskenskouter 1, 9420 Erpe-Mere
Websites: www.craftqueens.be www.craftteens.be, www.craftparties.be en www.craftboxes.be
Email: sylvie@craftqueens.be
Tel: 0476 47 95 74
Bankrekeningnummer: BE42 9733 9065 9854 ARSP BE 22

3. Producten en Diensten
3.1 Workshops
Craft Queens organiseert creatieve workshops zoals omschreven op de website. De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en is omschreven op de website.
Per workshop geldt een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers. Indien er minder dan 6 inschrijvingen zijn voor een workshop, behoudt Craft Queens zich het recht voor om deze te annuleren tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de workshop en te verplaatsen naar een latere datum. Indien de deelnemer niet aanwezig kan zijn op de volgende geplande workshop en/of Craft Queens door omstandigheden beslist om geen volgende workshop te organiseren, kan hij/zij een terugbetaling vragen van zijn/haar inschrijvingsgeld door een mailtje te sturen naar sylvie@craftqueens.be.
3.2. Craft Boxes
Craft Queens biedt via haar webshop producten aan onder de naam “Craft Boxes”. Dit zijn boxen met alle benodigdheden voor het realiseren van een creatief project.

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Craft Queens beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
Om een product of dienst aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze Algemene Voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We bieden volgende betaalmiddelen-en mogelijkheden aan:
– Betaling per bancontact
– Betaling per overschrijving
4.2. Craft Queens en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Craft Queens hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Herroepingsrecht (uitsluitend voor particuliere Klanten)
5.1. Consumenten die goederen of diensten bij ons kopen, hebben gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om de overeenkomst te herroepen zonder boete en zonder opgave van reden en te beslissen dat ze de goederen niet wil houden dan wel de dienst niet wensen aan te kopen.
De Klant kan hiervoor het wettelijk voorziene herroepingsformulier gebruiken en zendt in dat geval de goederen terug aan Craft Queens voor het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld (de kosten hiervoor betaal je zelf). Het product moet wel onbeschadigd en in originele verpakking teruggestuurd worden. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Indien het product echter beschadigd of incompleet terugkomt dan zullen wij maximaal 75% vergoeden van het oorspronkelijke aankoopbedrag. In sommige gevallen kan het zijn dat de terugbetaling uitgevoerd moet worden op een alternatieve manier (dus niet via hetzelfde betaalmiddel). Craft Queens zal dan een overschrijving uitvoeren naar de consument. De consument wordt hiervan eerst op de hoogte gebracht.
5.2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening.
5.3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
5.4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bekeken, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, dan moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
5.5. Je kan je retourpakket retourneren via een koerier naar keuze. De originele doos mag niet gebruikt worden als verzendingspakket zelf, er moet steeds een andere doos rondom de originele doos zijn ter bescherming en aangevuld worden met pakketvulling zodat de beweging minimaal is. Gelieve je retour eerst aan te melden per e-mail vooraleer het op te sturen.
5.6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde wettelijke voorziene modelformulier invullen en opsturen per e-mail:

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Craft Queens, Seskenskouter 1, 9420 Erpe-Mere
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen(*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening consument(en) (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum:
(*) doorhalen wat niet van toepassing is

6. Annulatie door deelnemer
6.1 Na het verstrijken van de herroepingstermijn zoals omschreven in artikel 6, kan een deelnemer zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar sylvie@craftqueens.be.
6.2. De volgende regeling geldt bij annulatie van een workshop of lessenreeks door de deelnemer:
– Tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de workshop is de annulatie kostenloos.
– Wanneer een deelnemer zijn inschrijving tussen 14 en 7 kalenderdagen vóór de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde inschrijvingsgeld worden aangerekend.
– Bij annulatie 7 dagen of minder voor de aanvang van de workshop of bij het niet opdagen op de workshop, zal het volledige inschrijvingsgeld aangerekend worden.
– De stopzetting van een workshop-reeks na aanvang ervan, geeft geen aanleiding tot terugbetaling van gelijk welk bedrag.
6.3 De volgende regeling geldt bij annulatie van een kamp door de deelnemer:
– Tot 30 dagen voor aanvang is de annulatie kostenloos
– Bij minder dan 30 dagen voor aanvang, wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend
– Vroegtijdige stopzetting of afwezigheid tijdens het kamp geven geen aanleiding tot terugbetaling.
6.4 Bij an
nulatie wordt steeds een administratiekost van € 5 per boeking in rekening gebracht, behoudens in geval van een annulatie zoals omschreven in artikel 3.1
6.5 In geval van ziekte door de deelnemer zal het betaalde bedrag pro-rata worden omgezet in een tegoedbon.

7. Levering en uitvoering
7.1. In geval van bestelling van producten, worden de bestelde goederen geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Verzending is steeds binnen de 24h na ontvangst betaling. Je ontvangt een track & trace code waarmee je je bestelling kan volgen.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we jou altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als we dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.
7.2. Indien de door geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van het product melden.
7.3. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de Klant werden ontvangen.

8. Prijs, facturatie en betaling

8.1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief deelname workshop of atelier, 21% BTW, verzekering en gebruik van alle materiaal in het atelier aanwezig behoudens indien anders aangegeven.
8.2. De facturen van Craft Queens zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een rente als bepaald in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een aanvullende vergoeding van 10% van de factuur met een absoluut minimum van 100 EUR, onverminderd de gerechtelijke en andere kosten en schade. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling van zelfs één factuur worden alle openstaande, zelfs niet-vervallen bedragen onmiddellijk opeisbaar.
8.3. Klachten over facturen moeten schriftelijk (per mail naar sylvie@craftqueens.be) worden ingediend binnen een termijn van acht (8) dagen, onder vermelding van de redenen voor de klacht, bij gebreke waarvan zij worden geacht te zijn aanvaard.
8.4. Alle materiaal is eigendom van Craft Queens en wordt enkel in het atelier van Craft Queens tijdens de workshops gebruikt. Er wordt niets uitgeleend of meegenomen dat eigendom is van Craft Queens.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshops georganiseerd door Craft Queens zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.
9.2 In de mate wettelijk toegelaten, aanvaard je dat Craft Queens niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en opzet. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Craft Queens steeds beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop en tot de gevallen van directe schade.
9.3 Craft Queens is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.
9.4 Craft Queens kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.

10. Klachten
Alle klachten met betrekking tot de aankoop van producten en diensten dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop dan wel de ontvangst van de producten schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Craft Queens kenbaar gemaakt te worden.
U hebt bovendien steeds het recht om klacht in te dienen bij de Consumentenombudsdienst:
Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel
Tel.: +32 2 702 52 00 Fax: +32 2 808 71 20; contact@consumentenombudsdienst.be
www.consumentenombudsdienst.be/nl

11. Conformiteit en Garantie
11.1. Wij garanderen dat de producten (zoals bv. Craft Boxes) die wij verkopen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
11.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
11.3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je als klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
11.4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
11.5. Craft Queens geeft geen enkele garantie op bruikbaarheid of geschiktheid van producten die u zelf dient te assembleren zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van Craft Boxes. De garantie op Craft Boxes beperkt zich tot de verschillende onderdelen ervan en niet tot de assemblage die u zelf hebt gemaakt.

12. Intellectueel eigendomsrecht
12.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
12.2. Alle materialen die in het kader van de workshops worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van Craft Queens.
12.3. De Klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Craft Queens op enige wijze publiceren dan wel overmaken aan een derde, en zal de materialen geruiken in overeenstemming met de instructies van Craft Queens
12.4. Indien en voor zover de Klant hiervoor zijn voorafgaande toebstemming heeft gegeven, behoudt Craft Queens zich het recht voor om beeldmateriaal, gemaakt tijdens de workshops, te gebruiken als promotiemateriaal.

13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht is Craft Queens niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
13.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Craft Queens die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer (zonder exhaustief te zijn): stakingen, onverwachte files, brand, pandemie, ziekte van de lesgever, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

14. Privacy
Red Vibes bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze privacy policy is beschikbaar via volgende link: https://craftqueens.be/privacybeleid/

15. Overige bepalingen
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Craft Queens met betrekking tot de erin opgenomen materie.

16. Toepasselijk recht
16.1 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze Algemene Voorwaarden gesloten worden.
16.2 Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortkomen.