Privacy & Cookie Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Red Vibes BV met handelsnaam “Craft Queens”, met zetel te Seskenskouter 1, 9420 Erpe-Mere en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0752 615 278

 

Artikel 1 – Algemeen

  • Deze Privacy Policy is van toepassing op elke verwerking van Persoonsgegevens door Craft Queens, onder meer via de website craftqueens.be ; www.craftteens.be; www.craftboxes.be; www.craftparties.be  (hierna: “de Websites”). Door élke contactname met Craft Queens en door het verstrekken van je persoonsgegevens aan Craft Queens, door het surfen naar de Websites, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
  • Craft Queens stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact en identificatiegegevens (waaronder naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,…)
  • Facturatiegegevens
  • Foto’s gemaakt tijdens de workshops

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

Craft Queens zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

het beheer van uw account op de Websites met het oog op het gebruik van de diensten van Craft Queens en de Websites, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd;

  • de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.
  • De promotie van onze producten en diensten voor zover je jouw expliciete en voorafgaande toestemming hebt gegeven om gebruik te maken van foto’s gemaakt tijdens de workshops.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3.2.        Direct marketing:

Wij zullen jouw Persoonsgegevens eveneens gebruiken voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

In dat geval kan Craft Queens jouw Persoonsgegevens gebruiken voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm en het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Craft Queens, haar producten en/of diensten. Craft Queens kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Craft Queens bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.        Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Craft Queens, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Craft Queens failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Craft Queens geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Craft Queens zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Craft Queens je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Craft Queens zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4.        Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Craft Queens je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Craft Queens zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de Persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Craft Queens.

 

Artikel 5 – Jouw Rechten

5.1.        Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw Persoonsgegevens maken.

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om jouw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Craft Queens. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3.        Recht van verzet:
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om jouw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.        Uitoefening van uw rechten:
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar sylvie@craftqueens.be, per post naar Craft Queens bv, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Seskenskouter 1, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van jouw Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.        Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.        In geen geval kan Craft Queens aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

6.3.        Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot de login en code je computer te voorkomen. Jij bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van jouw computer, IP-adres en  identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

  • Teneinde jouw Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw Persoonsgegevens aan onze werknemers.
  • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

8.1.        Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Craft Queens en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.        Waarom gebruiken we cookies?
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.        Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
cky-consent craftqueens.be Onthouden van bezoeker of hij toelaat om cookies op de website te gebruiken. Dit wordt bijgehouden per type cookies. 1 jaar
WooCommerce craftqueens.be Bijhouden welke producten de bezoeker in het winkelmandje geplaatst heeft om zo de gebruikservaring te verbeteren in het bestelproces. Op deze manier gaan geplaatste workshops niet verloren. 1 jaar

 

8.4.        Jouw toestemming:
Bij jouw eerste bezoek aan onze Website word je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus je toestemming intrekken.

De installatie van functionele cookies kan je niet weigeren aangezien deze essentieel zijn voor de werking van de website. De installatie van marketing en analytische cookies kan je wel steeds weigeren.

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar sylvie@craftqueens.be of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/ enkel indien dit voorzien is uiteraard